TIME:2024年4月20日 星期六
用户名: 密码: 注册

质量目标

当前所在位置:首页 → 质量控制 → 质量目标


◆ 质量目标

           客户的期望就是我们的目标。通过质量系列管理办法,我们能够保证我们的翻译作品符合以下目标: 

         ○ 
语言和技术内容的准确性 

         ○ 专业术语的统一性 

         ○ 完全符合当地的文化传统 

         ○ 按时交付作业